03.01.2012

Portfolio / portfolio (nowe / new)


Pasożytnicze portfolio / Parasitic portfolio:
(english & polski, .pdf, 7mb)

***


Projekt polega na przeniesieniu idei pasożytnictwa z natury do kultury. Galerie, muzea, ośrodki kultury, miejsca wynajmowane przez fundacje i stowarzyszenia, festiwalowe hotele, domy i mieszkania zarówno artystów, kuratorów, galerników jak i osób prywatnych, stają się potencjalnymi miejscami zamieszkania Artysty-Pasożyta. Ogólnie rzecz ujmując: osoby związane z kulturą, a także jej odbiorcy, czyli osoby jedynie zainteresowane, są potencjalnymi żywicielami. Użyczają swojej przestrzeni ekspozycyjnej i / lub mieszkalnej jako miejsca podlegającego artystycznemu żerowi. Pozwala to na bezpośrednie, niekonwencjonalne utrzymywanie się ze sztuki tego jednego twórcy, który świadomie sprowadził swoje całe działanie na pasożytnictwo. Mieszkanie / przestrzeń, którą daje żywiciel, staje się bazą pozwalającą na przetrwanie, punktem wyjścia do dalszych działań.

W prezentowanym działaniu pojawia się dwustronny układ: pasożyt - żywiciel.

Zadaniem żywiciela jest zapewnienie fundamentalnych elementów składające się na względny dobrobyt „jego podopiecznego”, czyli domu, pożywienia oraz honorarium. Wielkość i sposób odbioru tychże korzyści podlega indywidualnej negocjacji. Jeśli żywiciel nie będzie poczuwał się do wypełnienia swoich obowiązków, to pasożyt sam je wyegzekwuje.

Pasożyt żyje swoim życiem - nie jest zamknięty na stałe w wyznaczonej przestrzeni na potrzeby oglądu odbiorców. Może pracować twórczo, jednak nie da się przewidzieć co, gdzie, kiedy i czy w ogóle wytworzy.


„Chodzi o pojęcie środowiska pierwszego rzędu dla pasożyta, jakie stanowi właśnie organizm żywiciela, oraz środowisko drugiego rzędu dla pasożyta, tzn. środowisko, w którym bytuje żywiciel i które tego żywiciela otacza. A zatem układ: „pasożyt-żywiciel”, obejmuje pasożyta i jego środowisko pierwszego rzędu, a sam układ jako całość tkwi w środowisku drugiego rzędu.” (W. Michałow, „Biologia pasożytniczych Euglenoidina”, PWN 1978, str. 28)

Artysta-pasożyt dostosowuje się do warunków panujących wewnątrz żywiciela (środowiska pierwszego rzędu), ale dzięki swojej mobilności może również dostosowywać się do środowiska drugiego rzędu. Tym sposobem, możliwości akcji i/lub reakcji są niemalże nieograniczone.

Proces, sam w sobie, począwszy od dotarcia do żywiciela, podjęcia dialogu, zamieszkania, dynamiki relacji, a kończąc na opuszczeniu jego organizmu, poprzez świadome włączenie w obszar gestów artystycznych staje się eksperymentalnym i pełnowartościowym działaniem.Artysta-pasożyt mieszkał w:

Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 17.09-1.11.2010
XI Spotkanie Artystyczne Pszczyna, 1-10.07.2011
Begehungen no8, Chemnitz (de), 16-22.08.2011
GC 2011, MCSW Elektrownia, Radom, 18-25.09.2011
Galeria Nad Wisłą, Toruń, 23.01-30.09.2011
BWA Studio, Wrocław, 10-11.2011
Maciej Kurak, Galeria AT, Poznań, 17-29.10.2011
Prywatne mieszkanie, Witkowo (k. Gniezna), 3.12.2011-1.01.2012*

Project is based on transferring the idea of parasitism from nature to culture. Art galleries, museums, cultural institutions, places rented by foundations and associations, festival’s hotels, houses and flats of other artists, curators, art dealers and even private persons,

are hosts for the titular Artist-Parasite. Generally speaking: persons related to culture and its consumers are potential hosts. This allows the artist to a direct, unconventional living from the art but only for one artist who consciously brought his entire creative activity to a parasitism. Apartments / spaces that the host gives, become the basis that allows for survival - the starting point for further action.

In the present action arises bilateral arrangement: the parasite - host.

The host’s task is to provide fundamental elements that make up the relative prosperity of his "ward": home, food and fee. The size and the way of receipt those benefits is a subject of individual negotiation. If the host isn’t felt appropriate to fulfill its obligations, then a parasite executes it himself.

The Parasite lives his own life – he isn’t confined for the amusement of spectators. He may create, but it can’t be predict what, where, when and whether he will produce.


“It comes to a first-order term environment for a parasite, which is just the host’s organism. The second order enviroment for the parasite is an environment where the host is existing and which surrounds the host. Thus, arrangement: "parasite-host", include the parasite and his first order environment, and the system as a entirety is stucking in the environment of the second row. " (W. Michałow, „Biologia pasożytniczych Euglenoidina”, PWN 1978, str. 28) 

Artist-parasite adapts to the conditions prevailing inside the host (the first order environment), but due to his mobility, can also adapt to the environment of the second row. In this way, the possibilities of action and / or reactions are almost limitless.

The process, itself, from reaching the host, enter into a dialogue, residence, relationship dynamics and ending up on leaving his body, through the conscious inclusion of artistic gestures in the area becomes an experimental and a full-fledged operation.


Artist-parasite lived in:

Centre of Contemporary Art, Toruń (pl), 17.09-1.11.2010,
XI Art Meeting Pszczyna 2011, Pszczyna (pl), 1-10.07.2011
Begehungen no8, Chemnitz (de), 16-22.08.2011
GC 2011, MCSW Elektrownia, Radom (pl), 18-25.09.2011
Gallery at Vistula, Toruń (pl), 23.01-30.09.2011
BWA Studio, Wrocław (pl), 10-11.2011
Maciej Kurak, Gallery AT, Poznań (pl), 17-29.10.2011
Private flat, Witkowo (near Gniezno), 3.12.2011-1.01.2012***

Pasożytnicze portfolio / Parasitic portfolio:
(english & polski, .pdf, 7mb)

1 komentarz:

  1. no z tym Baumanem to trzeba być ostrożnym...:
    ,,Jego zdaniem w okresie powojennym program polityczny partii komunistycznej stanowił najlepsze wówczas rozwiązanie krajowych problemów. Porównał również walkę komunistycznych władz z podziemiem w powojennej Polsce z walką z terroryzmem prowadzoną współcześnie.,,
    gość niedzielny

    OdpowiedzUsuń