02.11.2012

"Integrative exhibition" in GnW with housewarming / „Wystawa integracyjna” w GnW z parapetówką - 10.11.2012Opening "Integrative exhibition" with simply housewarming
in Gallery at Vistula, ul. Przybyszewski 6, Toruń
opening: 10.11.2012, h. 15:00

don't worry about about November 10, we will warm up themselves.

Who: artists and art recipients;
Why: art, integration;
Where: Gallery at Vistula, which is located at a plot near Vistula river in Torun, in an ideal place for shortening the distance between artists and audience. Gallery has a kitchen, a bathroom, a porch, a garden, a drive to Vistula (100m) and the unlimited hosting potential (I assure mattresses, not only for artists, but bring your sleeping bag and mats);
How to:
1. art (the base is an art - exhibiting or happening, in the exhibition, the public, or on plots, workshops, performances, street art or state or something, if you want, please contact me to arrange obligations);
2. short speech of artists (in any form to 3-4 minutes);
3. campfire at Vistula "Let burn your lackluster enthusiasm"(perhaps only symbolically);
4. night's rest at Gallery at Vistula;

"Integration Exhibition" is an event that will enable and facilitate the contact at line: artist - artist, artist - recipient, recipient - artist and recipient - recipient. In this way we will be able to spread the art. Everyone takes their own sleeping bag! :)

At the opening of "Integrative exhibition" in cultural plans:
- Grand opening of renew Gallery at Vistula (GnW) - the opening of toilet with shower (hot water - vodka, cold - juice, ciepłozimna - drink) and a kitchen with a sink;
- Simon Szwarc will read fragments of his recently released book "The Cat in the tympanum" (ed. Rita Baum) (on site there will be a possibility of purchase / bargain / exchange / auction 5 signed pieces);
- Pola Dwurnik will write a letter which will be read by internet or I will read;
- if there is enough amount of drinks - Żeromscy Ludzie Bez Roli will play;
- an exhibition of artists who have come with their exposable work (surely Carolina Balcer bring a picture, Martin Kokoszko also bring something, Michael Glowacki will exhibit his drawings, Adam Ruszkowski, Waldemar Rudyk i Przemek Paszek will exhibit something too, Marta Kotwica maybe too ;);

- and other ideas that have just come or will come;

.....
I sent an invitation for arrival at "integrative exhibition" (or i will sen soon)to such personalities as:
Pola Dwurnik, Iwona Demko, Iza Kaszyńska, Antek Burzyński, Pikaso, Przemek Krzakiewicz, Kuba Słomkowski, Tomek Saciłowski, Jerzy Kosałka, Paweł Kowzan (dwaesha), Adam Ixi Color Jastrzębski, Iza Chamczyk, Marcin Zalewski, Rakieta Fibaka, Rafał Kołacki (Hati)

The most current information: www.pasozyt.blogspot.com

---
- this is inder the VI Festival Performance (9-11.11.2012), CoCA in Torun,
- in the renovation intensively helped me MP Install (toilet with shower and a kitchen with a sink). Thank you!-

Otwarcie cyklu „Wystaw integracyjnych” z, po prostu, parapetówką
w spasożytowanej Galerii nad Wisłą, ul. Przybyszewskiego 6, Toruń
otwarcie: 10.11.2012, godz. 15:00

nie martwcie się o to, że to 10 listopad, rozgrzejemy się sami.

Kto: twórcy i odbiorcy;
Czemu: sztuka, integracja;
Gdzie: w Galerii nad Wisłą, która się mieści na nadwiślańskich działkach w Toruniu, czyli w miejscu idealnym do skracania dystansu między twórcami, a odbiorcami. Galeria posiada kuchnię, łazienkę, werandę, ogródek, dojście (100m) do Wisły oraz nieograniczony potencjał noclegowy! (zapewniam materace, nie tylko dla artystów, ale zabrać swój śpiwór i karimaty);
Jak:
1. sztuka (podstawa to sztuka – eksponowalna lub dziejąca się, w przestrzeni ekspozycyjnej, publicznej, czyli działkowej, warsztaty, performance, sztuka ulicy czy landu czy coś, jeśli ktoś chce to proszę o kontakt w celu ustalenia moich powinności);
2. krótkie wystąpienia twórców (w jakiejkolwiek formie do 3-4 minut);
3. ognisko nad Wisłą pt. Niech spłonie Twój słomiany zapał IV” (może tylko symbolicznie);
4. nocleg w Galerii nad Wisłą;

„Wystawa integracyjna” to wydarzenie, które ma umożliwić i ułatwić kontakt jednocześnie na linii: twórca – twórca, twórca – odbiorca, odbiorca – twórca i odbiorca – odbiorca. Dzięki temu będziemy mogli szerzyć sztukę i kreować jej wizerunek w bezpośrednim kontakcie. Każdy bierze własny śpiwór! :)

Na otwarciu cyklu „Wystaw integracyjnych” w kulturalnych planach:
- huczne otwarcie odświeżonej Galerii nad Wisłą (GnW) - otwarcie toalety z prysznicem (ciepła woda – wódka, zimna – popita, ciepłozimna - drink) i kuchni ze zlewem;
- odczyt Szymona Szwarca, bo wydał niedawno książkę „Kot w tympanonie” (wyd. Rita Baum) (na miejscu do nabycia/wytargowania/wymienienia/wylicytowania 5 sygnowanych sztuk!);
- Pola Dwurnik napisze list, który odczyta przez internet lub odczytam ja;
- jeśli licznie przybędą gości wraz z licznymi napojami to w pewnym momencie zagra zespół Żeromscy Ludzie Bez Roli;
- wystawa eksponowalnych prac przybyłych twórców ((na pewno Karolina Balcer przywiezie obraz, Marcin Kokoszko też coś przywiezie, chyba Michał Głowacki pokaże swoje rysunki, Adam Ruszkowski, Waldemar Rudyk i Przemek Paszek jeszcze też coś pokaże, może jeszcze Marta Kotwica ;);

- i inne pomysły, które właśnie nadchodzą lub nadejdą;

.....
Do przyjazdu na „Wystawę integracyjną” wysłałem (lub zaraz wyśle) zaproszenie do takich oto osobistości:
Pola Dwurnik, Iwona Demko, Iza Kaszyńska, Antek Burzyński, Pikaso, Przemek Krzakiewicz, Kuba Słomkowski, Tomek Saciłowski, Jerzy Kosałka, Paweł Kowzan (dwaesha), Adam Ixi Color Jastrzębski, Iza Chamczyk, Marcin Zalewski, Rakieta Fibaka, Rafał Kołacki (Hati)

Informacje na bieżąco: www.pasozyt.blogspot.com

---
- to jest w ramach VI Festiwalu Performance (9-11.11.2012), CSW w Toruniu,
- przy remoncie intensywnie pomogło mi MP Install (toaleta z prysznicem i kuchnia ze zlewem). Dzięki!


*


*

and visit in CoCA Torun, especially for coffee with Aleksandra MosiołekBrak komentarzy:

Prześlij komentarz