09.07.2013

HOME (Awekening, Elblag) day 7-9 /// DOM (Przebudzenie, Elbląg) dzień 7-9
Already on the square but now only with tent.
/// Już na skwerze, ale póki co z namiotem.

Now I want to write some note about last days in Elbląg and preparing the whole HOME but maybe I only need to comment photos. Photos from proccess and I must to translate the explanation into english.
/// Właśnie chciałem napisać notkę z ostatnich dni w Elblągu i przygotowywań do całego DOMU, ale może wystarzy bym tylko skomentował zdjęcia. Zdjęcia z procesu, a opis działania muszę przetłumaczyć na angielski.


Here Ola is saying me some interesting things about where I can find wood and shows me some sketches of her view of Home construction (I didn't ask her about it, It was her engagement). Ola is a student on sculpture at Gdansk fine arts.
/// Tutaj Ola mówi mi o swoich pomysłach na znalezienie drewna ora pokazuje mi wstępne szkice pod konstrukcje DOMU (nie prosiłem o to - to jest jej zaangażowanie). Ola jest studentką rzeźby na ASP w Gdańsku.I take out of the square my contraband to watering the Kompostex everyday (one of two another projects in Awekening in Elbąg). I'm trying to root the cultivation of plants, especially vegetables and in near time we will do own vegetable gardens!
/// Codziennie wyciągam moją kontrabandę do podlewania Kompestexu (jednego z dwóch innych projektów w ramach Przebudzenia w Elblągu) w Parku Dolinka. Staram się zaszczepiać im idea uprawiania roślin, szczególnie warzyw i niebawem zrobimy u siebie swoje warzywniki!


Emil's Mom is drawing. Maybe we will do something like painting plener on backyard or in park. At this time I think about Marta, Emil, Emil's Mom and me as participants but I suppose will be more when we start to paint.
/// Mama Emila rysuje. Może niebawem zrobimy plener malarski na podwórku lub w parku. W tym momencie myślę o Marcie, Emilu, Mamie Emila i mnie jako uczestnikach, ale spodziewam się, że jak zaczniemy malować to będzie więcej.As you see - various topics.

Piotr - our documentalist but now he is only for a few days per weeek.


Souvenirs of religion in front of one Elbląg church after the Holy Mass:
religious books at a bargain price, calendars for 2014 and 3D pictures.
PRL architecture.


With president of Energa - Janusz Figulski, on the sqaure to talk about activate electricity for me. Of course with Karina Dzieweczyńska, Awekening curator and my.At the gabinet of Katarzyna Wiśniewska, the director of Department of Urban Planning in Elbląg :)At the gabinet of director of the Department of Culture in Elbląg - Leszek Sarnowski.


and Asia Kujawska (the director of education secion in departament), Karina, I and someone who want to promote his cousin which "sign" rap.Next watering of Kompostex.
I have electrocyt from boys from garage!
and now I can place my tent, parastic tent on public space.


of course I had a help, "Can I help" contraband

and Karina brought the construction information board:

HOME
of Arek Parasite
part of the "Awakening -?????"

The project involves an attempt to bottom-up build by artist the residential object in the public space of Elblag within three months. Stuff for its creation will be found and captured materials by the artist in various method in the city.

Organizer: CS Gallery EL in Elblag
www.przebudzenie.art.pl

/// 
i Karina przyniosła tablicę informacyjną budowy:

DOM
Arka Pasożyta 
w ramach projektu „Przebudzenie - ?????”

Projekt zakłada próbę samodzielnego zbudowania przez artystę w ciągu trzech miesięcy obiektu mieszkalnego w przestrzeni publicznej Elbląga. Materiałem budulcowym do jego powstania będą znalezione i zdobyte przez artystę w mieście różnorodne materiały.

Organizator: CS Galeria EL w Elblągu
www.przebudzenie.art.pl


good yesterday morning 
and now on the square!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz