21.09.2014

DIRT / BRUD (Bydgoszcz, PL)


I went to Bydgoszczy to talk with homeless people about the dirtiest places in their city (Bydgoszcz, the polish town with above 350 thousand inhabitants). When they wanted some money I offered them a trade: purchase something they think it's the dirtiest object they have, of course for their various reasons. Mostly I wanted to date with them on the next day for giving them a time to think, both the place and the object for sale.
My interest of homeless people stems from a desire to contact and act with social groups called as social parasites. My interest is guided too by the desire of bringing problems of marginalized and excluded communities closer to a wider audience, and if it's possible try to solve those problems by some kind of art projects. In this scheme I'm treating an art as a bridge for our contact and I set my ambitions on balancing between being a parasite for the art world and host for people in harder living conditions.

All that was under an invitation from Gallery Bwa Bydgoszcz to participate in a polish-icelandic event called "Wash" which was held at September 11-14, 2014.

/
Pojechałem do Bydgoszczy by porozmawiać z bezdomnymi o najbrudniejszych miejscach w ich mieście. Gdy chcieli ode mnie pieniądze to oferowałem handel: odkupię od nich jakąś rzecz, którą oni uważają z różnych względów za najbrudniejszą, którą mają, ale niekoniecznie przy sobie. Najchętniej umawiałem się na następny dzień, by mieli czas na przemyślenie, zarówno miejsca jak i przedmiotu na sprzedaż.
Moje zainteresowanie bezdomnymi wynika z chęci kontaktu i działania z grupami społecznymi określanymi jako pasożyty społeczne. Mojemu zainteresowaniu przyświeca także chęć przybliżenia szerszej publice problemów zmarginalizowanych i wykluczanych społeczności, a jeśli to możliwe to próbie rozwiązania tych problemów. Sztukę, w tym układzie, traktuję jako pomost dla Naszego kontaktu, a za ambicje stawiam sobie balansowanie pomiędzy byciem pasożytem względem świata sztuki, a żywicielem dla osób w trudniejszej sytuacji bytowej.

Działanie i/lub badanie odbyło się w ramach zaproszenia od Galerii Bwa Bydgoszcz do udziału w polsko-islandzkim wydarzeniu o nazwie „Pranie”, które odbyło się w dniach 11-14 września.

*Objects which I bought from homeless. Every object has own story, meet for a few days in different places, sometimes reluctance to enter into a different interaction than they assume (getting money by begging). Although it was about the dirtiest thing a lot of those items were selected by utility, I often heard something like "it will be useful for you". 
Homeless didn't come for almost all appointments but I met them later in other places. Some people gave me nothing, some weren't able to give me anything, maybe they weren't flexible enough (their work involves begging only) or just not able to think more abstractly or just give me anything. Only certain people could dig up some kind of old thing out of their pocket or jacket and give it to me as the dirtiest what they have. 
Some people after three days of meetings and similar conversations about this thing to give me were just ashamed of that they still don't have anything for me. Some people started even be mad at me that I still want to talk with them because they are simply at work.

/
Przedmioty, które nabyłem od spotkanych bezdomnych. Z każdą z poniższych rzeczy jest związana jakaś historia: spotykanie się przez kilka dni w różnych miejscach, czasem niechęć do wchodzenia w inną interakcje niż oni zakładają, czyli po prostu dostanie pieniędzy poprzez żebranie. Chociaż chodziło o najbrudniejszą rzecz to wiele z tych przedmiotów było wybieranych na podstawie użyteczności, często słyszałem coś w rodzaju „przyda się Panu”. Bezdomni na większość umówionych spotkań nie przychodzili, spotykałem ich póżniej w innych miejscach. 
Niektóre osoby mi nic nie dały, nie były zdolne do dania czegokolwiek, może nie były na tyle elastyczne (w końcu ich praca tylko polega na żebraniu) lub po prostu nie potrafiły pomyśleć bardziej abstrakcyjnie lub dać byle co. Tylko niektóre osoby potafiły wygrzebać byle co z kieszeni czy z kurtki i oddać mi to jako najbrudniejsze co mają.
Niektóre osoby po trzech dniach spotykania i podobnych rozmów na temat tej rzeczy do oddania, wstydziły się tego, że nadal nic nie mają dla mnie. Niektóre osoby zaczęły się nawet na mnie wściekać, że podchodzę do nich, ponieważ są w pracy. One person after a few days of interesting conversations at least wrote a poem for me.
Jedna osoba po kilku dniach ciekawych rozmów, w końcu napisała dla mnie wiersz. 


*
Photos of the dirtiest places in Bydgoszcz by the homeless. 
It's necessery to say they always only want to show me places that were close, sometimes even close for them (place of sleeping, place of meetings or where they drink), easiest to show, they don't want to move away far from their place of work. All homeless had difficulty with associate a place as the dirtiest place, sometimes only after talking they came to mind. Often they didn't want to move (because they are at work) and often they were tired but still wanted money. 
Some people liked it that I didn't want to take photo of their portraits, they liked the idea of giving them a camera that took pictures.

/
Zdjęcia najbrudniejszych miejsc w Bydgoszczy według bezdomnych. 
Trzeba powiedzieć, że zawsze były to miejsca, które były blisko, czasem też bliskie (miejsce spania, miesce spotkań), najłatwiejsze do pokazania, byle nie odchodzić daleko od swojego miejsca pracy. Wszystkie osoby miały trudność ze skojarzeniem jakiegoś miejsca jako najbrudniejszego miejsca, dopiero po rozmowie coś przychodziło na myśl. Często nie chcieli się ruszyć, ponieważ są w pracy, często byli zmęczeni, ale nadal chcieli pieniędzy.
Niektórym osobom podobało się to, że nie chce im robić zdjęć, tylko chce dać im aparat by zrobili zdjęcia. 
Nie bałem się, że mi ukradną aparat lub zabiorę mnie w jakieś miejsce gdzie ktoś mnie pobije lub okradnie. Ludzie bezdomni są słabymi jednostkami, które nie łączą się w agresywne grupy, nie są także przestępcami.
Bingo, dirty place and dirty deeds.
/
Bingo, brudne miejsce i brudne czyny.

*
Other photos.
Photos that I made after or before the contact. I just wanted to take photos of the context where I met those people.
/
Inne zdjęcia.
Zdjęcia, które wykonałem po lub przed rozmową. 
Chciałem tylko zrobić zdjęcia z kontekstu gdzie spotykałem te osoby. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz