26.09.2014

Preprelude to work / Przedwstęp do pracy (Roma, Brno, CZ, 10.2014)
Finally I'm starting to tune blog to next action or just work which will take place in Brno, Czech Republic in October under Global Communication 2014 with Dum Umeni. I'll work on something which I call: Social Parasite Painting.
Soon here will be some more interesting details but now this note is something like preprelude before the next notes about background of work.

/pl
Zaczynam w końcu dostrajać bloga do najbliższego działania lub może po prostu pracy, która odbędzie się w czeskim Brnie w październiku w ramach Global Communication 2014 we współpracy z brnieńskim Dum Umeni. Pracować będę nad czymś co nazywam: Społeczne Malarstwo Pasożytnicze. 
Niebawem ciekawsze szczegóły, a teraz przedwstęp przed tym działaniem.

Gypsy clothes is a true compatibility with all things what surround them. There is a huge desire to differentiate themselves and pride in showing their superiority. Oddity, ugliness, sloppiness, everything is permitted , the main thing is to don't dress similar to a national clothes. Poor Gypsy will repaire and patch his capote endlessly which anyway several times lost color and form, all that to don't put peasant clothes. Having a better, whatever puts on himsel must be motley​​ so oddly made and worn that at first glance may known that this is a Gypsy.*
(my own translation from polish so sorry)

/
Odzież Cygana jest prawdziwą zgodnością z tem wszystkiem, co go otacza. Niezmierna chęć odróżnienia się i pycha w pokazywaniu wyższości, w odzieniu najwidoczniej się wydaje. Dziwaczność, szpetność, niechlujstwo, wszystko uchodzi, aby się tylko nie ubrać, jak się lud krajowy ubiera. Ubogi Cygan będzie swoją kapotę nicował i łatał do nieskończenia, która i tak razy kilka swój kolor i postać straciła, byleby nie przyodziać sukmany wieśniaczej. Lepiej się mający, cokolwiek włoży na siebie, musi być tak pstre, tak dziwacznie zrobione i noszone, żeby na pierwszy rzut oka poznano, że to jest Cygan.*
* Theodore Narbutt (1784-1864), Historic Figure of Gypsy People, 1830.
The polish historian, archaeologist, researcher of the history of Lithuania, a military engineer. He based  sometime on folk tales, dubious and often falsified sources.
The knowledge from T. Narbutt's books  have been used by eminent Polish Gypsy researchers: Andrzej Mirga and Lech Mroz.
/
* Teodor Narbutt (1784-1864), Rys Historyczny Ludu Cygańskiego, 1830.
Polski historyk, archeolog, badacz dziejów Litwy, inżynier wojskowy. Jego wiedza czasem opierała się m.in. na legendach czy fałszowanych źródłach historycznych.
Na prace T. Narbutta powołują się polscy wybitni cyganolodzy: Andrzej Mirga i Lech Mróz.
Wait until I will paint it.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz