02.10.2014

Social Parasite Painting / Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ)
Social Parasite Painting (Roma Brno Bronx CZ)
13.10 - 3.11.2014

Roma nowadays are considered to be one of the most discriminated and discredited nations in Europe. They don’t have their own country and they are the victims of aggression and misunderstanding basically everywhere they live. Certainly one of the reasons for this is the level of assimilation (the lack thereof); the fact that they are trying to preserve their ethnic and cultural distinctiveness at all costs and they consider only laws of the land which they have to adapt. In this way they were and still are a extremely hermetic community - the nation with a well-known treatment of their habits and a superior way of life to everything foreign to their culture. This hermeticity and lack of assimilation cause - paradoxically - that ‘Gypsienes’ in form of musical culture, nomadism and exaggerated aesthetics of Roma, is a phenomenon widely recognized.

Roma people are mostly considered as a poor community which in the era of constant and rapid social, political, system changes can’t adapt to an existing environment. A compulsory injunction to settle and meld (implemented in Czechoslovakia at the end of Stalinism) hit one of the most important features of Roma – their nomadism, continuous life in the camp, style or way of life passed on from generation to generation. Because of that with time the following generations of Roma are forfeiting their original professions: pottery, smithing, trading, horse breeding and the only thing they are still interested in is Roma music which loses its value as an integral part of weddings, funerals and other important events. The common perception of Gypsienes is a natural tendency to theft and fraud. Roma are seen as idlers, thieves or even social parasites who take benefits of welfare system of the country where they are staying.
Unfortunately next generations of Roma are more and more often fitting into this scheme. The European Union and member states are still providing further programs to help with their assimilation, by naturalizing and neutralizing the negative social image of Gypsies. This is still not enough because such initiatives are often based on a misunderstanding of this community’s problems and lack of communication, partly arising from the reluctance of Roma to the contact with the external environment. Sometimes it comes down to ignoring their opinions in the public debate; at times it is a bad way of redistributing resources which aim to improve  the life of Roma.
In  general these are  the biggest and the most important problems that affect Czech Gyspies living at a district of Brno known as Bronx - like the African-American ghetto in New York. Interestingly this connotation is amazingly close to reality. In some cases it even anticipates because the name ‘Bronx’ had already entered the universal / daily topographical nomenclature describing the city (this term is used by everyone in Brno - either Roma or Czechs).

Social Parasite Painting assumes a three-week artistic attempt as a solution to certain problems of Roma through contact with them at the crossroad of: economics, painting, sociology and marketing.

My project relies / will rely on the involvement of few unemployed Roma to become painters (according to my concept of " parasitic painting" stemming from an idea of Parasitism, more in my Manifesto Parasitism). Within three weeks they will be trained and implemented to a process of specially developed painting course. The aim of this method is to equip Roma with the skill to paint pictures which will be sold around the world via an online store (set up for this specific purpose) and by various distribution channels with information about the project.
The key to a success of the project will be a concept of painting which involves the Roma culture on a parasitical contact with European culture: Roma will create pictures by repainting / painting on existing paintings or reproductions of European culture (some of the artworks based on this method soon will be avaible on the website: www.parasite.pl). An important element of this project will be a process of building some kind of a book of symbols, images, signs or visual messages that are characteristic for a centuries-old Roma culture, which will then be used by Roma to paint their own pictures. Another important element of the project is that the gain from the sale of our works will be evenly split within this "guild".

To summarize methods and ideas of project: Roma (considered as social parasites) collaborate with the artist (who calls himself Parasite) within the project, which relies on an parasitic exploitation of already existing pictures, canons and icons of European painting. What is the aim? Tackling the issue of unemployment among Roma community and raise of awareness on the problem of their exclusion, not only in the Czech Republic.

/ PL

Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ)
13.10 - 3.11.2014

W dzisiejszych czasach Romowie są uważani za jeden z najbardziej dyskryminowanych i dyskredytowanych narodów w Europie. Nie mają swojego państwa i w zasadzie wszędzie, gdzie żyją odnotowuje się akty agresji i niezrozumienia względem nich. Z pewnością jedną z przyczyn takiego stanu jest poziom ich asymilacji (a właściwie jego brak); fakt, że starają się za wszelką cenę zachować swoją odrębność etniczną i kulturową, a uznają tylko te prawa państwa macierzystego, do których muszą się dostosować. Dzięki temu byli i nadal są społecznością bardzo hermetyczną - narodem powszechnie znanym z traktowania swych obyczajów i stylu życia w sposób nadrzędny wobec wszystkiego, co obce ich kulturze. Ta hermetyczność i brak asymilacji powodują - paradoksalnie – że cygańskość w postaci kultury muzycznej, nomadyczności i przesadnej estetyki romskiej, jest zjawiskiem powszechnie rozpoznawalnym.
Romowie w większości są społecznością ubogą, która w dobie nieustannych i gwałtownych przemian społecznych, politycznych i ustrojowych nie potrafi przystosować się do zastanego otoczenia. Przymusowy nakaz osiedlenia i meldunku (wprowadzony w Czechosłowacji pod koniec czasów stalinowskich) uderzył w jedną z najważniejszych cech życia Romów – nomadyzmu, czyli ciągłego życia w taborze, stylu czy sposobu życia przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Przez to i z czasem, następne pokolenia Romów zatracają swoje rdzenne zawody: garncarstwo, kowalstwo, handel, hodowla koni, a jedyne co im zostaje to zainteresowanie romską muzyką, która traci na ważności jako nieodłączna część wesel, pogrzebów i innych ważnych imprez. W obiegowej opinii romskość to naturalna skłonność do kradzieży i oszustwa. Uważani są za nierobów, złodziei, a wręcz pasożytów społecznych, którzy korzystają z dobrodziejstw systemu opiekuńczego państw, na których terenach przebywają.
Niestety, następne pokolenia Romów coraz częściej, rzeczywiście, wpisują się w ten schemat. Unia Europejska i państwa członkowskie ciągle wprowadzają kolejne programy, które mają pomóc ich asymilacji, naturalizowaniu oraz neutralizowaniu złego wizerunku Romów. To jednak ciągle za mało, ponieważ takie inicjatywy często opierają się na niezrozumieniu problemów tej społeczności i braku komunikacji, po części wynikającej z niechęci Romów do kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. Czasami sprowadza się to do ignorowania ich zdania w debacie publicznej; czasami jest to zły sposób redystrybucji środków, które mają polepszyć życie Romów.
To są,  na poziomie ogólnym, największe i najważniejsze problemy, które dotykają czeskich Romów mieszkających w dzielnicy Brna, zwanej potocznie Bronx – od afroamerykańskiego getta w Nowym Jorku. Co ciekawe, ta konotacja jest zdumiewająco bliska rzeczywistości. W niektórych przypadkach  wręcz ją antycypuje, ponieważ nazwa Bronx weszła już nawet do powszechnej / codziennej nomenklatury topograficznej, opisującej to miasto (tym pojęciem posługują się w Brnie wszyscy - Romowie i Czesi).

Społeczne Malarstwo Pasożytnicze zakłada trzy tygodniową próbę artystycznego rozwiązania niektórych aspektów problematyki Romskiej poprzez nawiązanie z nimi kontaktu na styku: ekonomii, malarstwa, socjologii i marketingu.

Moje działanie polega / będzie polegać na zaangażowaniu kilku osobowej grupy bezrobotnych Romów do stania się malarzami (według mojej koncepcji “malarstwa pasożytniczego” wynikającej z idei Pasożytnictwa, więcej w moim Manifeście Pasożytnictwa). W ciągu trzech tygodni zostaną oni przeszkoleni i wdrożeni w proces specjalnie opracowanego kursu malarstwa. Ta metoda ma wyposażyć Romów w umiejętność malowania obrazów, które będą następnie sprzedawane na całym świecie za pomocą sklepu internetowego stworzonego w tym celu  oraz różnych kanałów dystrybucji informacji o tym działaniu.
Kluczem do powodzenia projektu będzie koncepcja malarstwa, w którym kultura romska będzie się stykać pasożytniczo z kulturą europejską: Romowie będą tworzyć obrazy na zasadzie przemalowywania/domalowywania na/do istniejących już obrazach lub reprodukcjach z kultury europejskiej (niektóre z prac opartych na tej metodzie będzie można niebawem zobaczyć na mojej stronie www.parasite.pl). Ważnym elementem tej pracy będzie zbudowanie pewnego rodzaju księgi symboli, obrazów, znaków czy komunikatów wizualnych, które charakteryzują wielowiekową kulturę romską, które następnie zostaną wykorzystane przez Romów do namalowania swoich obrazów. Następnym ważnym elementem projektu jest to, że zarobkiem uzyskanym ze sprzedaży dzieł wszyscy będziemy się równomiernie dzielić w obrębie owego “cechu”.

Podsumowując metody i idee działania: Romowie (traktowani jako pasożyty społeczne) współpracują z artystą (który sam siebie nazywa Pasożytem) w obrębie projektu, który polega na wspólnym wykorzystywaniu pasożytniczo już istniejących obrazów, kanonów i ikon malarstwa europejskiego. Jaki jest tego cel? Podjęcie problematyki bezrobocia wśród romskiej społeczności i uświadomienie problemu ich wykluczenia, i to nie tylko w Czechach.
Here is my first trip to Bronx in Brno / Tu moje pierwsza wizyta na Bronxie w Brnie:
http://blog.parasite.pl/2014/08/field-research-badania-terenowe-bronx.html

So we are going to work.
/ więc idziemy do roboty.
Project under Global Communication 2014 with Dum Umeni in Brno, Czech Republic.
/ Projekt w ramach Global Communication 2014 we współpracy z Dum Umeni w Brnie, Czechy.

2 komentarze:

  1. Byłam na wernisażu w piątek w Brnie, dobra robota :)

    OdpowiedzUsuń