25.10.2014

Working with Roma in a foreign country...it's (not)going easy (Social Parasite Painting (Roma Bronx Brno CZ)) / Działanie z Romami na obczyźnie…(nie)wychodzi łatwo (Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ))From October 9 I'm in Brno, Czech Republic, where I'm trying to work on "Social Parasite Painting" with Roma from gypsy district called Bronx. A few months ago I started talking about acting, planning and two months before I had a reconnaissance for few days for organization finally now I arrived here and I'm working at the project. Being here for two weeks and one day I can truly say that I have conclusions and no results.
Yesterday I tried to do a serious summary, although not the first time during the two weeks of action but this time I want to draw conclusions. I wrote down everything in a chronological order and tried to analyze calmly what is happening and essied an attempt to reflect where are mistakes.

/PL
Od 9 października przebywam w czeskim Brnie, gdzie pracuję nad działaniem “Społeczne Malarstwo Pasożytnicze” z Romami z tzw. Bronxu - dzielnicy Brna, zamieszkiwanej przez społeczność romską. Kilka miesięcy temu rozpoczęły się rozmowy o działaniu, planowanie, kilkudniowy rekonesans na dwa miesiące przed działaniem, organizowanie, dopinanie, wreszcie wyjazd. Będąc tutaj już dwa tygodnie i jeden dzień, mogę z całą pewnością powiedzieć, że wnioski są, a efektów jeszcze nie ma.
Wczoraj przeprowadziłem kontretne i poważne podsumowanie, chociaż nie pierwszy raz w trakcie tych dwóch tygodni trwania działania, ale tym razem dla wyciągnięcia wniosków, spisałem wszystko po kolei, spoglądając chłodnym okiem i podejmując próbę zastanowienia się w czym leży błąd. 
One of first five sketches from the project, author: Joci
/ Jeden z pięciu pierwszych szkiców, autor: Joci
An organizational meeting / Spotkanie organizacyjne.


Place of work had to be one of spaces of Global Communication festival 2014 that is in House of The Kunstat Lords, 2 km away from the Roma district, away from  their places of everyday life. This is the first problematic issue - it needs to take out Roma from their place and convince them to leave their own neighborhood and act in a new place. At the beginning I proposed to organizers rent a flat to work with the Roma in the Bronx but unfortunately it was already known that the budget is low. 
The offered job was painting. For first contact none known thyself as painters and sometimes immediately stated that it's not a work for them. In addition, I want to paint something about a Roma culture which I hoped that shouldn't cause problems for Roma but sometimes it's turned out to be not quite so easy to imagine for Roma people with whom I spoke. 
The advantage of project were surly well prepared tools, materials and especially pictures to re/paint (I collected them at flea markets for more than two months) and a place to work but those advantages can be only feel during work. Besides, a plus for Roma is a possibility of financial gratification.
The big problem in a communication with Roma people was a language barrier and the lack of translator (funding cuts). On-site it turned out that organizers couldn's provide me the person for a constant support (festival has its own time and not only I am an artist there) so mostly I had to deal with contact with institutions and various individuals which was often limited to people who could communicate in English.

/
Miejscem pracy miało być jedno z pomieszczeń festiwalu Global Communication 2014 w Dum Panu z Kunstatu, 2 km od romskiej dzielnicy - Bronxu, czyli nie w miejscu codziennego przebywania Romów. To pierwsza problematyczna kwestia - trzeba wyrwać stamtąd Romów, czyli przekonać do opuszczenia własnej dzielnicy i działania w obcym miejscu. Na początku proponowałem wynajem lokalu do pracy z Romami na Bronxie, ale niestety już wtedy wiadomo było, że budżet jest niski i nie ma pieniędzy.
Oferowaną pracą było malarstwo, a w końcu w pierwszym odbiorze nikt nie jest malarzem i od razu większość stwierdzała, że to nie jest dla nich. Dodatkowo, za temat pod pracę nad malarstwem obrałem kulturę romską, która nie powinna sprawić problemu Romom, co okazywało się nie do końca takie łatwe dla samych Romów, z którymi rozmawiałem. 
Plusem działania było dobre przygotowanie materiałów, narzędzi i szczególnie podobrazi (zbierałem je po pchlich targach przez ponad dwa miesiące) i miejsce do pracy, ale te plusy można dopiero poczuć podczas pracy. Poza tym, plusem dla Romów była możliwość finansowej gratyfikacji.
Dużym problemem w komunikacji z Romami okazała się bariera językowa i brak tłumacza (cięcia finansowe). Na miejscu okazało się, że organizatorzy także nie mogli mi zapewnić osoby do stałej pomocy (festiwal rządzi się swoimi prawami i nie tylko ja tam jestem artystą), więc najczęściej musiałem sam sobie radzić z kontaktem z instytucjami czy różnymi osobami, co często ograniczało się do osób, które potrafiły się porozumiewać po angielsku.


I had many contacts with various institutions and people.With IQ Roma Servis, an organization which is supporting Roma at Bronx, we met about three months ago. Previously I was having a contact with one of social workers from this organization - Robin Stria. The contact with him I had from a curator of project - Franciszek Kowolowski. As we agreed, me and two curators - Franciszek and Bartek Lukasievic, I had to discern in the subject of action with Roma and took a decision on-site during this first stay in Brno. Another contact is Drom, the second but older organization that is supporting Roma from Bronx. At Bronx there is also Roma Museum and there I have a contact with Petra Banďouchová - a educator who is working with kids and some teenagers. Franciszek Kowolowski contacted to the director of this Museum by phone but this hadn't any effect, he sent a contact to Petra whom I had already contacted (Museum generally is not involved in the work with people, there are some workshops but they are mainly working with a history).
There were also contact with persons - Leon Bikerova, which I got contact by a friend of a friend of Franciszek. She was interested in the project at the first meeting, she liked the idea. After that I had problems with contact with her (because she was busy) but at the end she wanted to help me with finding the Roma. However, three days before the start of the project she gave me an info that no one is interested. She was sugessting me some kids but they could come once a week only. Froma Leona I got some other people who further didn't have any contacts for me to Roma or they didn't respond to my calls and messages.

/
Kontaktów z różnymi instytucjami i osobami nie było też mało. Kontakt nawiązany został z IQ Roma Servis, organizacją wspierającą Romów na Bronxie, z której przedstawicielami spotkaliśmy się dwa miesiące przed działaniem. Wcześniej miałem kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym z tej organizacji - Robinem Strią, do którego skierował mnie kurator projektu - Franciszek Kowolowski. Jak ustaliliśmy, między mną a dwoma kuratorami - Franciszkiem i Bartkiem Łukasiewiczem, miałem rozeznać się w temacie działania z Romami, a na miejscu podczas pierwszego pobytu w Brnie podjąć decyzje i zweryfikować co będę robił. Kolejny kontakt to Drom, druga organizacja wspierająca Romów z Bronxu. Na Bronxie także znajduje się Muzeum Romske, z którym też podjąłem kontakt, a dokładnie z Petrą Barduchovą, edukatorką, która pracuje z dzieciakami. Z dyrektorem Muzeum Romskiego kontaktował się telefonicznie Franciszek Kowolowski, ale nie przyniosło to żadnego efektu, odesłali nas do Petry, z którą się już wcześniej kontaktowałem. Muzeum zasadniczo nie zajmuje się pracą z ludźmi, zajmuje się po prostu historią.
Były też osoby prywatne - Leona Bikerova, do której dostałem kontakt przez znajomą znajomej Franciszka. Przy pierwszym spotkaniu była zainteresowana pomocą przy działaniu, podobał jej się projekt, następnie miałem trudności kontaktowe, ale ostatecznie udało się i chciała pomóc mi w znalezieniu Romów. Jednak, 3 dni przed startem projektu przekazała mi, że nikt nie jest zainteresowany. Znalazła chętne dzieciaki na warsztaty, ale mogły przychodzić tylko raz na tydzień. Od Leony następnie dostałem namiar na kilka osób, które nie miały dla mnie żadnych kontaktów do Romów lub nie odpowiadały na moje telefony i wiadomości.


So... what are the results of project for now? IQ Roma Servis and D-Rom chimed me about the participation of ten Gypsies (ine total) in the project but almost none came, two Roma during the day painted 3 sketches - we agreed on another day but they didn't come and didn't answer the phone. Two Roma women came to discern, they were interested in, both wanted to come back for the next day but they didn't come too. I asked Franciszek (who is a Czech) to call one of them to find out maybe what happened and whether did they intend to come. The phone was picked up but other Roma and she informed that her friend cann't attend due to some family problems. The kids were only when they come with their parents so they were only once. Petra (from the Museum) wanted to help me by bringing some students from their classes but from two weeks we have trouble with synchronize out time plans and I think that I will be happy when two teenagers will finally come till the end of project. I tried to talki with many Roma on the street but most freuqent I've heard that I'm not proposing enough money for them.

/
Jakie, więc, są efekty podjętych przeze mnie działań? Takie, że organizacje IQ Roma Servis i D-Rom dzwoniły w sprawie uczestnictwa 10 Romów (łącznie) w projekcie, a prawie żaden z nich jednak nie przyszedł, dwóch Romów w trakcie dnia zrobiło 3 szkice - umówiliśmy się na kolejny dzień, ale już nie przyszli, nie oddzwonili, nie odbierali telefonu, dwie Romki przyszły się rozeznać, były zainteresowane, jedna została, obydwie chciały przyjść następnego dnia, ale też nie przyszły. Poprosiłem Franciszka, który jest Czechem by zadzwonił do jednej z nich by dowiedzieć się może co się stało i czy zamierzają przychodzić. Telefon odebrała inna Romka i przekazała informację, że nie może uczestniczyć z powodu jakiś problemów rodzinnych. Dzieciaki nie mogły przychodzić same, były więc tylko raz z rodzicami. Petra z Muzeum chciała mi pomóc przyprowadzając młodzież ze swoich zajęć, ale od dwóch tygodni trudno zsynchronizować swoje plany czasowe dnia i jeśli do końca projektu chociaż raz przyjdzie z dwóch nastolatków to będę się cieszył. Z wieloma Romami starałem się rozmawiać na ulicy, ale jedyne co słyszałem to, że za mało pieniędzy.
Conclusions. During the project I noticed a reluctance of Roma to work without salary or even with some which was too low for them. I don't know if the reason was unwilling to do anything or laziness or perhaps the lack of logic in allowing them to earn some cash about three weeks. The search could be impede by: a foreign place (outside from places and institutions that they know), an atypical work (painting), a low gratification and a lack of willingness to act in any artistic project. Maybe a lack of trust in a foreigner who speek in a mixture of Czech and Polish, it means he isn't Czech even. When it comes to pro-roma organizations, it seems that they don't have much impact on the community, of course they can't force their "clients" to participate in the project but in practice they can't find anyone willing to act and everyone knows that there is a huge unemployment among the Roma.

/
Wnioski. W trakcie realizacji projektu, zauważyłem niechęć Romów z Bronxu do współpracy bez wynagrodzenia czy też nawet z wynagrodzeniem, które według nich było za niskie. Nie wiem, czy powodem był jakikolwiek brak chęci czy zwykłe lenistwo czy może brak logiki w umożliwieniu im zarobienia trochę gotówki przez te prawie trzy tygodnie. Utrudniać w poszukiwaniach Romów mogło zapewne: obce miejsce (poza miejscami i instytucjami, które znają), nietypowa praca (malarstwo), niska gratyfikacja i brak chęci do działania w jakimkolwiek artystycznym projekcie. Do tego dochodzi brak zaufania do obcego, który na dodatek mówił mieszaniną czeskiego i polskiego, czyli nawet nie czech.

Jeśli chodzi o organizacje działające na rzecz społeczności romskiej to wydaje się, że nie mają na nią zbyt wielkiego wpływu, oczywiście nie mogą zmusić swoich “klientów” do uczestnictwa w działaniu, ale w praktyce też nie potrafią znaleźć kogokolwiek chętnego do działania, a przecież jest mnóstwo bezrobotnych wśród tamtejszej społeczności romskiej.


This is how the case looks after two weeks of working. There is still the last week, we'll see how the situation will change or not. I think that I still must to drew conclusions and tried to direct action on good tracks which is the contact with Roma. There is a chance of work in the common room at Bronx (it means that I'm trying to change the place). Tomorrow I will try to work there and then I will convince.

/
Tak przedstawia się sytuacja po dwóch tygodniach działania. Został jeszcze tydzień, zobaczymy czy sytuacja się zmieni czy nie. W dalszym ciągu będę wyciągał wnioski i próbował nakierować działanie na dobre tory, czyli kontakt z Romami. Pojawiła się jakaś szansa pracy w świetlicy romskiej na Bronxie, czyli próbuję zmienić miejsce. Jutro próbujemy tam działać i się przekonam.
(already I can say that it is finally good! so now you can calmly wait for paintings : )

/ (już mogę powiedzieć, że jest wreszcie dobrze! więc już można czekać spokojnie na obrazy : ) i niebawem na http://shop.parasite.pl/ !)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz